สรุปผลงานยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี

สรุปผลงานยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีในพระสังฆราชูปภัมภ์

งานประจำปี ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี ของยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี แต่ละเดือนมีอะไร
บ้างในรอบปี

เดือนมกราคม เริ่มงานทำบุญปีใหม่ ตักบาตรปีใหม่ ถวายผ้าป่าปีใหม่ เสร็จจาก
ปีใหม่ก็ วันที่
๘ มกราคม วันมรณภาพพระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิตบำเพ็ญ
กุศลทักษิณานุประทานถวาย แล้วก็ถึงวันเด็กแห่งชาติ ยกขบวนไปจัดงานวันเด็ก
ในอำเภอต่างๆ ในถิ่นทุรกันดาร เลี้ยงอาหารเด็กเป็นจำนวนมาก จัดรายการวันเด็ก
พร้อมกันนั้น อีกส่วนหนึ่งก็จัดงานวันเด็กที่หอพระพุทธสิหิงค์ด้วย

เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เป็นวันเกิดพระครูอุดมวิชชาการ อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพงองค์อุปการะสมาคม จัดทำบุญวันบูรพาจารย์ถวาย
ท่าน ต่อด้วยงานมาฆบูชา ตอนเพลเลี้ยงพระที่ตึกสงฆ์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
โรงพยาบาลชลบุรี ถวายกัปปิยภัณฑ์ และไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทุกรูป กลับมา
ทำวัตรสวดมนต์ที่หอพระ กลางคืนประกอบพิธีมาฆบูชาที่หอพระ พระครูโอภาส
พรหมคุณ วัดใหม่พระยาธรรม และนำประกอบพิธีบูชาวันมาฆบูชา เดือนนี้จะมีการประชุมใหม่สามัญประจำปีทุกปี

เดือนมีนาคม ตลอดเดือนเตรียมงานประจำปีจังหวัดชลบุรี

เดือนเมษายน งานประจำปีจังหวัดชลบุรี งาน 10 วัน 10 คืน ต้องจัดแสดงนิทรรศ
การโบราณวัตถุ ศิลปะและวัฒนธรรม มีการสาธิต การประกวด โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ
ุต่างๆต้องจัดจำหน่าย ดอกไม้
-ธูป-เทียน ที่หอพระ นำเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิ
พระพุทธสิหิงค์ วันที่
13 เมษายน ทำบุญวันสงกรานต์ ทักษิณานุประทานถวาย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มหาบุรพาจารย์ชาวจังกวัดชลบุรีตั้งโรงทานเลี้ยงอาหาร
คาว
-หวานแก่ประชาชนฟรี ประมาณสองพันคน วันที่ 15 เมษายน เดินทางไปรดน้ำ
ขอพรคนชรา ยังสถานสงเคราะห์คนชราภาคตะวันออก มอบเงิน ผ้า ยารักษาโรค ฯลฯ
แก่คนชรา
250 คน

เดือนพฤษภาคม วันวิสาขบูชา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์อาพาธที่ตึกสงฆ์ ถวายไทยธรรมพระสงฆ์ทั้งหมด กลับมาทำวัตรสวดมนต์ที่หอพระ กลางคืนประกอบ
พิธีวิสาขบูชาที่หอพระ พระครูโอภาสพรหมคุณ วัดใหม่พระยาทำ นำกล่าวบูชาวัน
วิสาขบูชา

เดือนมิถุนายน วันที่ 8 มิถุนายน บำเพ็ญกุศลประจำปีถวายสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์
(ญาณวรเถร)ณวัดเทพศิรินทราวาสวันที่14มิถุนายนบำเพ็ญกุศล
ทักษิณานุประทานวันอนิจกรรมนายนารถ มนตเสวี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้ที่สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่จังหวัดชลบุรีที่หอพระ

เดือนกรกฎาคม จัดงานถวายเทียนพรรษา 320 วัน มอบทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวม
120 ทุน จัดวันอาสาฬหบูชา
ที่หอพระ จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาตลอดไตรมาส ที่สำนักงานสมาคม

เดือนสิงหาคม วันอาทิตย์จัดให้มีพระธรรมเทศนา อบรมพุทธเยาวชนรอบบ่าย
(เช้า เสาร์-อาทิตย์ สอนนักเรียนมัธยม 1 กลางคืนยังคงมีการแสดงพระธรรมเทศนา

เดือนกันยายน เช่นเดียวกับเดือนสิงหาคม

เดือนตุลาคม เตรียมงานเทศการออกพรรษา จัดถวายอาหารว่าง แด่พระสงฆ์รับบิณฑบาตเทโวโรหณะที่หอพระ จัดงานกฐิน

เดือนพฤศจิกายน จัดงานลอยกระทงที่หอพระ

เดือนธันวาคม จัดงานตักบาตรถวายพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม และเตรียมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นี่เป็นแต่เพียงงานที่ต้องทำประจำปี พร้อมทั้งจะต้องสอนนักเรียนกวดวิชากลางคืน
ประจำทุกคืน ระหว่างเข้าพรรษามีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกคืน ยังต้องออก
วารสาร
สามมุขประมาณ 3 เดือน ต่อหนึ่งเล่ม มีจดหมายเข้าออกวันหนึ่งเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า
10 ฉบับ
ที่จะต้องตอบ

ผลงานยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีที่กระทำมา
๑) ด้านเยาวชน
๑.๑ เปิดสอนนักเรียนพิเศษเป็นประจำทุกคืน ชั้น ป.๕ – ป.๖ แต่ พ.ศ.๒๕๐๗
โดยไม่มีค่าเล่าเรียน
๑.๒ สอนวิชานาฏศิลป์ไทย
๑.๓ เปิดสอนการประดิษฐ์ดอกไม้ การจัดและประดิษฐ์ดอกไม้สด การปรุงอาหาร
แก่ประชาชน
๑.๔ เปิดสอนตัดเสื้อเคลื่อนที่แก่กุลสตรี ที่วัดกลางคลองหลวง อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี วันอังคาร-ศุกร์
๑.๕ จัดขบวนธรรมสู่ชนบท นำพระภิกษุ ไปอบรมศีลธจรรม ตามโรงเรียนต่างๆ ให้การสงเคราะห์นักเรียนยากจน ด้วยสมุดดินสอ เสื้อผ้า ให้เครื่องกีฬา ยารักษา
โรคแก่โรงเรียน แต่ปี ๒๕๒๐ เป็นต้นมา
๑.๖ จัดให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ระดับประถมและมัธยม
ปี ๒๕๒๕ จำนวน ๖๑ ทุน
ปี ๒๕๒๖ จำนวน ๘๔ ทุน
ปี ๒๕๔๕ จำนวน ๑๒๐ ทุน (เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ)
๒) จัดการประกวด-แข่งขัน
๒.๑ จัดการประกวดเขียนภาพพุทธประวัติ- ระบายสีภาพพุทธประวัติ
๒.๒ จัดประกวดเขียนภาพแง่คิดจากธรรมะ
๒.๓ จัดประกวดอ่านทำนองเสนาะ
๒.๔ จัดประกวดกวีนิพนธ์-แข่งขันกลอนสด
๒.๕ จัดประกวดการจัดดอกไม้พาน-ดอกไม้แจกัน
๒.๖ จัดประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา
๒.๗ จัดการประกวดเรียงความ
๒.๘ จัดการประกวดการจัดสวนหิน
๒.๙ จัดการแข่งขันความรู้เที่ยวไประดับประถมศึกษา
๒.๑๐ จัดการแข่งขันโต้วาที ระดับมัธยม-ประถม
๒.๑๑ จัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
๒.๑๒ จัดการประกวดแกะสลักสบู่
๒.๑๓ จัดการประกวดโภชนาการทำขนมครก ข้าวเหนียวย่าง กล้วยทอด แป้งจี่
๒.๑๔ จัดประกวดโบราณวัตถุ กระจาด-รางบรรทัด กระต่ายขูดมะพร้าว
๒.๑๕ จัดประกวดการจัดผลไม้
๒.๑๖ จัดประกวด เครื่องถ้วย ทั้งประเภทลายคราม ลายเบญจรงค์ ลายน้ำทอง
๓.) วัฒนธรรมประเพณี – ศาสนาพิธี
๓.๑ จัดประกอบพิธีวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และงานลอยกระทงที่หอพระ
๓.๒ จัดงานแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐-ปัจจุบัน
๓.๓ จัดงานลอยกระทงเป็นประเพณีแต่ พ.ศ.๒๕๐๖- ปัจจุบัน
๓.๔ จัดตักบาตรถวายพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๘-ปัจจุบัน
๓.๕ จัดรดน้ำขอพรคนชรา สถานสงเคราะห์คนชรา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่
พ.ศ.๒๕๑๖- ปัจจุบัน
๓.๖ จัดถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ตึกสงฆ์โรงพยาบาลชลบุรี ถวายไทยธรรม
ต่างๆ เป็นประจำ
๓.๗ จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตลอดไตรมาส
ทุกคืน ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐-ปัจจุบัน
๓.๘ จัดงานวันเด็กเป็นประจำปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นต้นมา
๓.๙ ให้ความร่วมมือประสานงานแก่การคณะสงฆ์ในศาสนกิจต่างๆ ทั้งสองนิกาย
๓.๑๐ จัดตั้งโรง เลี้ยงอาหารคาว-หวาน วันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ปีละ ๒,๐๐๐๐ คน
๔.) นิทรรศการ
๔.๑ จัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน วัดเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี
๔.๒ จัดแสดงนิทรรศการ งานประจำปีจังหวัดชลบุรีทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๓ เป็นต้นมา
๔.๓ จัดนิทรรศการวัดบวรนิเวศวิหาร รวม ๓ ครั้ง ทุกครั้งที่ผู้เข้าชมแน่นขนัด
๔.๔ จัดนิทรรศการที่สำนักงานสมาคมเป็นประจำ ตามควรแก่กาล และโอกาส
และตามโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ติดต่อขอความร่วมมือมา เช่น โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เป็นต้น
๔.๕ จัดนิทรรศการ ๗๐๐ ปี ลายเสือไทย
๔.๖ จัดนิทรรศการ ๑๐๐ ปี ม.จ.สิทธิพร กฤดากร
๔.๗ จัดนิทรรศการ รัชกาลที่ ๖
๕.) หนังสือ
๕.๑ จัดพิมพ์หนังสือ “สามมุข”แจกฟรีทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๓ จนถึงปัจจุบัน
พิมพ์ครั้งละ ๕,๐๐๐ เล่ม
๕.๒ พิมพ์หนังสือธรรมะต่างๆ แจกเป็นประจำ ปีหนึ่ง ๕-๖ เรื่อง เรื่องละอย่างต่ำ
๒,๐๐๐ เล่ม
๕.๓ พิมพ์หนังสือจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสวนภูมิภาค แจก
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม
๕.๔ พิมพ์บัตรธรรมะต่างๆ แจกปีละ ๑๐,๐๐๐ ฉบับ
๕.๕ จัดพิมพ์หนังสือจำหน่ายเพื่อการกุศล เช่น

ตอบปัญหาร้อยแปด ของ เสถียร โพธินันทะ
ภาษาวัด ของ เขมาจาระ
ไปลังกา ของ มนูญ ธารานุมาศ
คาถาธรรม ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ไปไหว้พระที่อินเดียว ของ มนูญ ธารานุมาศ
ประวัติพระแก้วมรกตฯ ของ ปรีดา ศรีชลาลัย
พระอานนท์เถระ ของ พระธรรมโกศาจารย์
มงคลภาษิต ของ อธึก สวัสดีมงคล
เรื่องเมืองชล ของ อธึก สวัสดีมงคล
เขาเล่าว่า ของ อธึก สวัสดีมงคล
บูรพาจาย์วัดเขาบางทราย ของ ธีรชัย ทองธรรมชาติ
พระพุทธสิหิงค์ชลบุรี ของ ธีรชัย ทองธรรมชาติ

๖.) รายการโทรทัศน์
๖.๑ จัดส่งนักกลอนชลบุรี แข่งขันรายการลับแลกกลอนสด กับนักกลอนจังหวัดอุบลราชธานี
ทางรายการทีวีช่อง ๙ ( ช่อง ๔ เดิม)
๖.๒ ออกรายการทำเครื่องมุก อาจารย์เต็มสิริ บุณยสิงห์ เป็นเจ้าของรายการช่อง ๙
๖.๓ จัดรายการเยาวชนสัมพันธ์ โขนสด แสดงโดยนักเรียนยุวพุทธ “หนุมานจองถนน”

รายการทีวีช่อง ๙
๖.๔ จัดรายการเยาวชนสัมพันธ์ ลำตัด แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนยุวพุทธ เรื่อง
ทำดีมีสุข
รายการทีวีช่อง ๙
๗.) พระมหากรุณาธิคุณ
๗.๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามสำนักงานสมาคม “สามัคคิยสภา”
พระบรมราชโองการวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๐
๗.๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยืมภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช พระนิพนธ์อดีตสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ งานปั้นสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๗.๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยืมพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องใน
พระราชกรณียกิจต่างๆ หลายครั้ง หลายวาระ
๗.๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยืมบัตรประทานพรที่ทรงมีไปยัง
พระประมุข และประมุขต่างๆ รวม ๑๕ ปี

ไม่มีความคิดเห็น: